2024 International Conference on Urban Construction and Transportation (UCT 2024)

Committee Member

Prof. Xinxing Zhou, Shanxi University, China

Prof. Xingguang Chen, Jianghan University, China

Prof. Honglian Wan, Baoji University of Arts and Sciences, China

Researcher, Shuai Zhang, CATARC Automotive Test Center(Tianjin) Co.,Ltd., China

Assoc. Prof. Zhengang Feng, Chang'an University, China

Assoc. Prof. Wei Sun, Wenzhou University of Technology, China

Assoc. Prof. Lijiang, Heilongjiang Institute of Technology, China

Assoc. Prof. Choy Peng NG, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Malaysia

Lecturer, Gen Li, Nanjing Forestry University, China

Prof. Feng Wu, Wuhan University, China